Новости проекта
Отвечаем на ваши вопросы!
Важные моменты в Инструктивно-методическом письме
Новинка! Отчеты по ведению электронного журнала
Конкурс продолжается!

Белорусский язык и литература

Дата: 21 ноября 2016 в 22:01, Обновлено 5 декабря в 16:17

Добры дзень! Заданні трэцяга туру завочнай школы па беларускай мове для 9-10 класа. Просьба адказы высылаць да 20.12.2018. Жадаю поспехаў!

                                   Добры дзень! Дзякуй за ўдзел у першым туры .

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры для 9-10 класаў( завочная школа, другі тур).

Просьба адказы дасылаць да 20 лістапада 2018г.

Заданні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усяго

Балы

50

Заданне 1. Аформіце тэкст у адпаведнасці з арфаграфічнымі і

пунктуацыйнымі нормамі. У першым сказе дапішыце імя і прозвішча пісьменніка

                                                                      (Максімальная колькасць балаў – 9

                                                  0,2 бала за кожную арфаграму і  пунктаграму,  1 бал за  прозвішча і імя пісьменніка);

_____________________ страс..на любіў прыроду. Яго любоў да

прыроды да зямлі мела гл..бокія карані. Ён глядзеў на прыродныя з..явы не

толькі як мастак які тонка а..чуваў прыроду і мог перадаць усю яе

прыгажосць яе паэзію ўсе а..ценні яе хараства ў сваім трапным слове. Ён

глядзеў на ўсе з..явы прыроды і вокам селяніна які бачыць у зямл.. перш за

ўсё сродак існавання які цэніць тое што спрыяе добраму ўраджаю а гэтым

самым і дабрабыту людзей іх шчасцю і радасці.

Ён любіў упрыгож..ваць зямлю. Пасля (А, а)йчыннай вайны пасадзіў

пладовы сад ля сва..го дома садзіў там і іншыя дрэвы дубкі рабінкі бярозкі.

Клапаціўся пра кветнікі. Як рады ён быў калі пад дрэвамі прыжыліс..

прывезе..ыя з лес.. некалькі сцяблінак верас.. і чарнічнік.. . Тут(жа) у сад.. ля

самага дома была і яго невялічкая як казаў ён “доследная дз..лянка” на якой

(што)год праводзіў розныя доследы зас..ваў усякімі гатункамі жыта ячменю

правяраў розныя ўгнаенні ўдакладняў спосабы апрацоўкі глебы.

Заданне 2. Вызначце ў словах корань і ўкажыце колькасць гукаў, з якіх ён

складаецца.

(Максімальная колькасць балаў – 8;

0,5 б. за кожны правільны адказ)

Слова

Корань

Колькасць гукаў

дагульваць

сталічны

краіна

удасканаленне

патроены

залеплены

праяўленне

распазнаць

Заданне 3. Вызначце і запішыце, якое са значэнняў слова сухі рэалізуецца ў

прыведзеных словазлучэннях.

(Максімальная колькасць балаў – 3;

0,5 б. за правільна ўказанае значэнне)

Словазлучэнне

значэнне

Сухая кашуля

Сухі клімат

Сухі батон

Сухі куст

Сухі тон

Сухі лязгат металу

Заданне 4. Прыведзеныя фразеалагізмы характарызуюць людзей.

Запішыце, пра якога чалавека так кажуць.

(Максімальная колькасць балаў – 5)

жаба на языку не спячэцца

з ветру вяроўкі ўе

з мухамі ў носе

зух супроць мух

вецер гуляе ў галаве

Заданне 5. Ад дадзеных слоў утварыце прапанаваным спосабам новыя.

(Максімальная колькасць балаў – 4)

Прыставачна- бяссуфіксны

Суфіксальны

Бераг

Ажурны

Разнабой

Муляць

Служыць

Мысліць

хапаць

прас

Заданне 6. Выявіце граматычныя памылкі ў словазлучэннях і запішыце

правільныя формы.

(Максімальная колькасць балаў – 4)

Зубасты шчупак, левая броў, цікавы сафары, восеньская бездараж,

прыгожая кафля, чарговая эмбарга, дарагое манто, белы вуаль, опернае

лібрэта, паўночнаамерыканскае грызлі, мужчынскі кашнэ, прастрэленая

шынель, бабуліна камода, цёмна-вішнёвы шаль, моцная кава, непрыкрытая

фальш.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заданне 7. Вызначце тып даданай часткі ў наступных сказах.

(Максімальная колькасць балаў – 2)

Сказ

Тып даданай часткі

Я не заўважыў, калі мая сталасць настала

Сям’я перабралася ў вёску, адкуль родам маці

Не аслабяцца рукі ў полі, калі поўна надзеі душа

Калі ўжо сонейка прыгрэла, Антось на полі кончыў дзела і выпраг коніка сівога

Заданне 8. Да якіх тропаў належаць выдзеленыя ў сказах словы? Запішыце.

(Максімальная колькасць балаў – 4)

Сказ

Троп

Ты далёка, як тое, што будзе праз год,

і таму я самотны, нібы параход, што

на беразе ціха, як прывід, стаіць.

(В.Шніп)

У лесе затрымаўся вечар і нанач

адпачыць прылёг, калі прыціх у голлі

вецер, пугач узняў перапалох.

(А. Астрэйка)

Адмаўлялі маю радзіму, ганьбавалі з

усіх бакоў Краем лапцяў і курадыму,

краем невукаў і жабракоў.

(В. Іпатава)

А клёны раслі вышынёй да нябёс.

Заданне 9. Па ўрыўках з твораў пазнайце літаратурнага героя. Назавіце твор і

яго аўтара.

(Максімальная колькасць балаў – 6;

0,5 б. за кожны правільны адказ)

Герой Твор Аўтар

Герой

Твор

Аўтар

Невыдумная світка –

убор на плячах,

Барада, як снег белы –

такая…

Як я толькі нарадзіўся –

Бацька сказаў: “Кепска

будзе!”

Ну дык жа не памыліўся:

Здзекваліся Бог і людзі.

“…Па всеміласцівейшаму

ўказу нашага гасудара

1881 года, сенцябра 75-га

дня…”

“Думаеш, глупствам

займаюся? Няма каму

ваду з калодзежа браць…

Раз’ехаліся ўсе…”

Заданне 10. Знайдзіце адпаведнасць паміж прозвішчамі (псеўданімамі)

пісьменнікаў і прыведзенымі сцвярджэннямі.

(Максімальная колькасць балаў – 5)

А. Якуб Колас                                             1. Паэт-наватар, аўтар новых паэтычных формаў

Б. Цішка Гартны                                          2. Ёй належаць паэтычныя радкі: “Лёгкія сняжынкі ў

                                                                          цішы долу апускаюцца нясмела...”, “Беларускаму

                                                                         краю бясконца я слова «люблю» паўтараю”

В. Алесь Разанаў                                           3. Народны паэт Беларусі

Г. Алена Васілевіч                                         4. Сапраўднае прозвішча пісьменніка – Зміцер

                                                                            Жылуновіч

Д. Данута Бічэль                                            5. Аўтар апавяданняў “Горкі ліпавы мёд”, “Сябры”

Адказ: А__ Б__ В__ Г__ Д __

Жадаю поспехаў!                      Кантактны тэлефон +375298896868

Добры дзень!

1-ы тур завочнай школы па беларускай мове (9, 10 класы). Адказы просьба высылаць на электронны адрас Раціцкай сярэдняй школы да 20. 10. 2018г.

Заданні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усяго

Балы

Заданне 1. Прачытайце. Устаўце прапушчаныя дату, словы.

Максімальны бал — 2.

      Беларускі асветнік  …  ў   …    годзе ў Празе  выдаў першую    ўсходнеславянскую  кнігу.  У 1562 годзе ў Нясвіжы  ………..  выдаў “ … ”   і  “Апраўданне грэшнага чалавека ”.

     Заданне 2. Суаднясіце гукі з характарыстыкай:

                                                                                               Максімальны бал — 4.

А.       [дз’]

  1. мяккі, не мае суадноснага цвёрдага

Б.       [в]

  1. шыпячы

В.       [й]

  1. свісцячы

Г.       [ў]

  1. санорны, не мае парнага глухога
  1. цвёрды, не мае адпаведнага мяккага
  1. не мае адпаведнага звонкага

АДКАЗ :  А___Б___В___Г___

 Заданне 3. Вызначце спосаб словаўтварэння, запішыце.

УЗОР: расказаць – прыставачны

Максімальны бал — 3.

1.  Прыезд –

2.  Дадому

3.  Мімаволі –

Заданне 4. Суаднясіце змест дзвюх частак табліцы:

Максімальны бал — 4.

А.  Вар з маліннікам – апусціць сухар у кіпень

1. Паронімы

Б.  Незадаволеная міна – абясшкоджаная міна

2. Сінонімы

В.  Незвычайная з’ява – надзвычайная падзея

3. Амонімы

Г. Рассадзіць гасцей  рассадзіць памідоры

4. Антонімы

5. Мнагазначныя словы

АДКАЗ :  А___ Б ___ В___ Г___


Заданне 5. Устанавіце суадносіны паміж тэрмінамі і тлумачэннямі гэтых тэрмінаў.

Максімальны бал — 2.

А)  нестраявы лес —

1) крывы, каржакаваты лес, непрыдатны для ўзвядзення будынкаў;

Б)  будулéц —

2) хваёвы лес;

В)  чорны лес —

3) лісцевы лес;

Г)  чырвоны лес

4) лес з высокіх мачтавых дрэў;

5) высокі стройны лес, прыдатны для ўзвядзення будынкаў.

АДКАЗ: А___Б___В___Г___

 Заданне 6. Калі пры змяненні прозвішчаў адбываецца чаргаванне зычных гукаў, абазначаных падкрэсленымі літарамі, пастаўце лічбу 1, калі не адбываецца — 2.

Максімальны бал — 6.

Пятро Васючэнка

Васіль Быкаў

Андрэй Мрый

Іван Мележ

Ірына Варабей

Марыя Сазонава

Цішка Гартны

Лукаш Калюга

Вера Вярба

Зінаіда Дудзюк

Хрысціна Лялько

Аляксандр Друзь

Заданне 7. Запішыце беларускія адпаведнікі.

Максімальны бал — 5.

Руская мова

Беларуская мова

1. создан по образцу

2. печалиться по случаю

3. жить по соседству

4. идти по самому берегу

5. обратиться за советом

Заданне 8. Да якіх сказаў па структуры адносяцца прыказкі і прымаўкі. Запішыце, чым выражаны галоўныя члены сказа ў гэтых парэміях.

                                                                                         Максімальны бал — 5. .

Прыказка (прымаўка)

Структура  сказа

Галоўныя члены сказа і іх граматычныя формы

1. Дайду да свайго роду хоць праз воду.

2. Мяне ў тваіх гадах у мяшку не злавілі б!

3. Прыяцеля пазнаеш у няшчасці.

4. Нашаму цяляці давялося ваўка спаймаці.

5. Цюцька з каралеўскай псярні.

Заданне 9.  Прачытайце сказы, пастаўце на месцы пропускаў, дзе трэба, знакі прыпынку.

Максімальны бал — 5 .

1.  Левы бераг нашай рэчкі_ нібы зялёны дыван.

2.  Не хацела Вера ісці_ заплюшчыўшы вочы_за багатага, але нялюбага.

3. У нядзелю раніцай мама звычайна пячэ бліны _ ці аладкі.

4.  Люблю ліпнёвы грыбасей_ і ціш палёў, і водар мяты.

5.  Як многа цудаў у прыродзе_ і якое шчасце любавацца імі!

Заданне 10. Што па-мастацку яднае наступныя вершы: Анатоля Вярцінскага “Жыццё даецца, каб жыццё тварыць...”, Максіма Багдановіча “Трыялет” (“Калісь глядзеў на сонца я...”), Сяргея Грахоўскага “Чалавеку патрэбна не слава...”, Якуба Коласа “Не бядуй!” ?  

Максімальны бал — 4.

а)  Гэта вершы пра любоў да роднай зямлі, моцнага патрыятычнага гучання.

б)  Гэта творы, напісаныя ў XХ ст., калі адбывалася фармаванне беларусаў як нацыі.

в)  Гэта вершы, напісаныя паэтамі-мужчынамі, і ў іх выразна  адлюстраваны погляд на свет у адпаведнасці з прафесіяй аўтара.

г)  Гэта творы, у якіх даецца вобразна-метафарычнае асэнсаванне таго, як герой-персанаж ставіцца да жыцця і ў чым бачыць яго сэнс.

д)  Гэтыя творы не маюць выразнай сюжэтнай лініі.

е)  Гэта творы, у якіх даецца вобразна-метафарычнае асэнсаванне таго, як лірычны герой ставіцца да кахання і ў чым бачыць яго значэнне ў жыцці чалавека.

ж)  Гэта творы, у якіх сцвярджаецца непарыўная еднасць чалавека з прыродай.

Заданне 11. Беларусь як краіна і беларусы як народ – асноўныя вобразы нашай літаратуры. Табе вядомы ўзоры грамадзянскай лірыкі Янкі Купалы (“Спадчына”), Якуба Коласа (“О край родны, край прыгожы!” – урывак з паэмы “Сымон-музыка”), Максіма Багдановіча (“Слуцкія ткачыхі”), Уладзіміра Караткевіча (“Беларуская песня”). Што з пералічанага ніжэй яднае гэтыя творы?

Максімальны бал — 6 .

а)  Думка, што помніць, любіць, бацькоў, дапамагаць ім у штодзённых справах — святы абавязак дзяцей.

б)  Гэтыя творы пацвярджаюць, што беларускія пісьменнікі любяць апісваць родныя краявіды, прыроду, сілы стыхій.

в)  Падкрэсліваючы абвостранае пачуццё любові да Бацькаўшчыны, літаратура непасрэдна ўплывала і ўплывае на фарміраванне беларускай нацыі.

г)  Беларускія чытачы не хочуць чытаць ні пра што іншае, акрамя як пра Беларусь

д)  Сімвалічныя вобразы гусляў, дудкі, жалейкі, акардэона, скрыпкі – увасабленне мастацтва і паэзіі ў цэлым.

е)  Герой беларускай літаратуры цесна звязаны з навакольным светам, прыродай

ж)  Патрыятычны пафас, пранікнёнасць інтанацыі, эмацыянальнасць выказвання, метафарычнасць мовы

Заданне 12. Устаўце прапушчаныя словы. Назавіце:  аўтара; жанр твора (класічную форму верша); кнігу паэзіі, у якой твор быў апублікаваны.

Максімальны бал — 4.

Паміж пяскоў ____________________ зямлі,

Над хвалямі сінеючага Ніла,

Ўжо колькі тысяч год стаіць магіла:

Ў гаршчку ____________________ жменю там знайшлі.

Хоць зернейкі засохшымі былі,

Усё ж такі _________________ іх сіла

Збудзілася і буйна ўскаласіла

Парой вясенняй _______________на раллі.

Вось сімвал твой, забыты краю родны!

Зварушаны нарэшце дух народны,

Я верую, бясплодна не засне,

А ўперад рынецца, маўляў крыніца,

Каторая магутна, гучна мкне,

Здалеўшы __________________________________ прабіцца. 

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.